ANUNȚ: Admitere la programul de Master pentru anul universitar 2024-2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București (Extensia la Chișinău), specialitatea „Pastorație și viață liturgică”

SESIUNEA IULIE 2024

 

     Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Universitatea din București, anunță înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București (Extensia la Chișinău), pentru Ciclul II – Master, specialitatea „Pastorație și viață liturgică”.

     Pentru anul universitar 2024-2025, sunt scoase la concurs, pentru Extensia la Chișinău, Master, specialitatea „Pastorație și viață liturgică”, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București, un număr de:

 • 35 locuri bugetate cu bursă;
 • 5 locuri bugetate (fără bursă);

Calendarul admiterii, sesiunea iulie 2024:

 • 1-15.07.2024 - Perioada depunerii dosarelor la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, str. M. Kogălniceanu 67, blocul 2 - Anexa, Aula 5.

Program înscrieri: luni-vineri (interval 09.00-15.00), sâmbătă (09.00-13.00), luni, 15 iunie 2024 (09.00-17.00).

Candidații pentru locurile bugetate vor depune dosarele în format fizic, în original, la sediul Universității de Stat din Chișinău. Pentru orice situații legate de actele în original (înscrieri la mai multe programe de studii, calitatea de student/student masterand în prezent etc., candidații sunt rugați să ia legatura cu membrii comisiei de admitere, vezi mai jos).

 • 16.07.2024 - Centralizarea candidaturilor de către Secretariatul Comisiei Centrale, verificarea și validarea înscrierilor de către Direcția Relații Internaționale a Universității din București;
 • 18.07.2024, orele 15.00: Susținerea probei de concurs (interviu), în cadrul Universității de Stat din Chișinău;
 • 22.07.2024 - Transmiterea rezultatelor probelor de concurs către Comisia Centrală;
 • 23.07.2024 - Afișarea rezultatelor admiterii;
 • 24.07.2024 - Depunerea contestațiilor;
 • 25.07.2024 - Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii;
 • 26 - 29.07.2024 - Confirmarea locurilor de către candidați, prin transmiterea Anexei nr. 6 - Formular de confirmare a locului de studii semnată;
 • 30.07.2024 - Afișarea rezultatelor finale;
 • 31.07.2024 - Procesarea rezultatelor finale și a dosarelor de concurs, în vederea transmiterii acestora către Ministerul Educației pentru obținerea aprobării de școlarizare 2024-2025.

Probe:

 • Examenul de admitere la Extensia la Chișinău a Masterului „Pastorație și viață liturgică”, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, constă într-o probă interviu, care are la bază programa publicată anterior și disponibilă la adresa:

https://ftoub.unibuc.ro/wp-content/uploads/2024/02/Tematica-Master-PASTORATIE-SI-VIATA-LITURGICA-2024-1.pdf

La proba de interviu, candidatii primesc notă de la 1 la 10.

 

Bibliografia și materialele indicate pot fi regăsite integral la adresa:

https://drive.google.com/file/d/1Q2g6SNEnV-0j-RO-Tba1vakP_SEPJuIt/view?usp=drive_link

 

 

 • Media (nota de admitere) se calculează ca medie aritmetică (proporție 50% și 50%), între nota de la interviu și media anilor de studii. Media anilor de studii reprezintă media aritmetică a rezultatelor la învățătură ale fiecărui an de licență (media fiecărui an de studii de licență, indiferent de facultatea absolvită), la care se adaugă nota examenului de licență (acolo unde este cazul) și se împarte la numarul total de itemi (ani de studiu licență, sau ani de studiu licență plus unu, acolo unde a fost susținut examen de licență cu notă).

 

Condiții înscriere:

Locurile bugetate în cadrul programului de Master, extensia la Chișinău, se supun condițiilor valabile în cadrul programului de finanțare pentru Românii de pretudindeni.

 

Lista completă a condițiilor, a actelor necesare la înscriere și a situațiilor posibile este următoarea:

 

 

 1. Cerere de înscriere la Universitatea din București 2024-2025,

 

 1. Copie simplă, color, a Diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

Notă: diplomele de bacalaureat recunoscute de Ministerul Educației din România sunt prevăzute în documentul Lista documente BAC recunoscute de MEN 2022, aflat în Drive https://drive.google.com/drive/folders/1gO6KWeNUkDBOhXLWI4xa8ZHPtAsfSvBx?usp=drive_link

 

 1. Copie simplă, color, a Diplomei de licență sau adeverință de licență - pentru absolvenții promoției 2024 (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul).

Lista universităților acreditate din Republica Moldova este disponibilă la adresa https://www.anacip.md/index.php/ro/evaluari/institutii-acreditate/acreditate-invatamantul-superior/acreditate-invatamantul-superior-licenta/

 

 1. Copie simplă, color, a Suplimentului la diploma de licență sau foaia matricolă a anilor de licență (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Certificat de naștere (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Certificat sau adeverință de botez (și traducere legalizată, în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul),

 

 1. Actul de identitate care atestă domiciliul stabil/reședința în străinătate (scan față și verso)*,

*În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 193/GP/16.03.2023, documentele care pot fi prezentate de românii de pretutindeni – cetățeni români cu reședința în străinătate, la admiterea în învățământul superior din România 2023-2024 sunt cele prevăzute în Ordinul Ministerului Afacerilor Externe (OMAE) nr. 1627/26.08.2019. Lista documentelor acceptate este disponibilă la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1gO6KWeNUkDBOhXLWI4xa8ZHPtAsfSvBx?usp=drive_link

 

 1. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul)  copie după primele 3 pagini. Documente acceptate:
 • Pașaport românesc (cetățean român), cu domiciliul în străinătate – mențiune regăsită pe pagina 2,
 • Pașaport românesc (cetățean român), cu domiciliul în România, dar numai însoțit de dovada reședinței în străinătate (documente prevăzute în lista OMAE nr. 127/26.08.2019,
 • Pașaport străin (altă cetățenie decât română), cu domiciliul în străinătate, dar numai cu condiția prezentării Declarației de asumare a idenității autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
 • NU se acceptă pașaport românesc cu domiciliul în România însoțit de carte de identitate din România.

 

 1. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui,

 

 1. Declarație pe proprie răspundere de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3,

** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii români cu domiciliul/reședința în străinătate, precum și cetățenii Republicii Moldova.

 

*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2024-2025, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

 

 1. Declarație privind autenticitatea documentelor depuse – Anexa 1,

 

 1. Dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România.**** Documente acceptate:
 • Diplome, certificate sau acte de studii, situații școlare care atestă programe de studii urmate în limba română pentru cel puțin 4 ani consecutivi,
 • Certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate în străinătate sau în România (eliberate de Centrul de Limbi străine al UB, Institutul Limbii Române, instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini)

 

**** Conform art. 3 din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), pct. 3): Românii de pretutindeni care au dobândit competențe lingvistice de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român”. pct. 4): „Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba finală, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române”,

 

 1. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

 

Conform legii române, pentru predarea religiei în școli, pentru predarea în învățământul teologic preuniversitar și universitar, pentru studierea în instituții teologice preuniversitare și universitare este necesară obținerea recomandării (acordului) cultului de care candidatul aparține. Acordul cultului se obține din partea episcopului eparhiot, de care candidatul aparține, indiferent de structura eccleziastică din care face parte.

 

 1. Declarație finanțare studii din partea statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivel master – Anexa 5.

 

 1. Adeverință de la primul program de master absolvit/în curs din care să rezulte forma de finanțare (pentru persoanele care au absolvit/urmează un alt program de master în România), dacă este cazul. Dacă studiilor masterale au fost finanțate de la bugetul de stat din România, statutul studiilor la extensie va fi cu taxă.

 

 1. Declarație/Consimțământ GDPR – Anexa 2

 

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși trebuie făcută prin transmiterea Anexei nr. 4 (semnată de candidat), prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro, în perioada 26-29.07.2024.

NOTĂ: Formularele tip (Cererea de înscriere, Anexele 1-5), precum și lista documentelor acceptate pentru a dovedi domiciliul/reședința în străinătate și lista diplomelor de bacalaureat recunoscute de MEN, sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1gO6KWeNUkDBOhXLWI4xa8ZHPtAsfSvBx?usp=drive_link, link disponibil și pentru candidați.

 

 

Formularele tip (Cererea de înscriere, Anexele 1-5), precum și lista documentelor acceptate pentru a dovedi domiciliul/reședința în străinătate, sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1gO6KWeNUkDBOhXLWI4xa8ZHPtAsfSvBx?usp=drive_link.

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși trebuie făcută prin transmiterea Anexei nr. 4 (semnată de candidat), prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro – în perioada 26 - 29.07.2024.

Rezultatele finale ale acestei admiteri se vor publica pe data de 30.07.2024 pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români” - https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/ .

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de Universitatea din București, Direcția Relații Internaționale, către Ministerul Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare (scrisorilor de acceptare) pentru fiecare student admis.

După obținerea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educației, în vederea înmatriculării, candidații declarați admiși vor depune la Universitatea din București actele de studii în original, precum şi celelalte documente solicitate.

 

 

Pentru mai multe informații, contactați:

Dna. Alexandra Cojuhari (+373 69 582 128).

Pr. asist. univ. dr. Alexandru Atanase Barna (+40724075758, alexandru.barna@unibuc.ro), secretar comisie admitere Master, extensia la Chișinău.

 

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.